UNIFORME VOORWAARDEN THEEHUIS CRUQUIUS

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

 

 • VOOR RESERVERINGEN GELDT:
 1. Een optie heeft een geldigheidsduur van twee weken. Dit kan desgewenst verlengd worden. Indien zich vóór het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de betreffende datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd de optie, indien gewenst, in een reservering om te zetten.
 2. Indien een optienemer niet tijdig meedeelt de optie in een definitieve reservering om te willen zetten, vervalt de verplichting om de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren. De optie dient per mail bevestigd te worden.
 3. Een reservering is van kracht zodra afspraken over de reservering door het Theehuis aan de klant – schriftelijk of per mail– zijn bevestigd.
 4. Teneinde een soepel en correct verloop van de reservering mogelijk te maken, dienen alle gegevens omtrent de reservering tenminste twee weken voor de afgesproken datum bekend te zijn. Het afgesproken aantal gasten kan tot twee werkdagen tevoren met maximaal 10%  worden bijgesteld. Daarna wordt het bij de reservering opgegeven aantal gasten in rekening gebracht, ongeacht of deze wel of niet komen. Als er op de gereserveerde datum toch meer gasten verschijnen dan vooraf is afgesproken, kan niet gegarandeerd worden dat zij hetzelfde aanbod krijgen voorgeschoteld als dat van het afgesproken aantal gasten

 

 • Bij arrangementen dient een aanbetaling gedaan te worden:
 1. Bij reserveringen van een arrangement onder de € 1000,00 dient € 250,00 bij reservering te worden voldaan.
 2. Bij reserveringen boven de € 1000,00 dient 40% van het geschatte bedrag 2 maanden van te voren te worden voldaan, het restant minus de aanbetalingen contant of per pin op de dag zelf. Bij annulering gelden de onder 6) vermelde termijnen.

 

 • Indien de annulering een reservering betreft met daarbij een aparte zaal gehuurd met arrangement gelden de volgende voorwaarden, dit omdat de datum al geruime tijd voor u gereserveerd wordt:
 1. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip zijn geen kosten verbonden.
 2. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde  te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen.
 4. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de gast gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.
 5. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen.
 6. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

 

 • De gast dient de zaal in ordelijke staat achter laten en op het overeengekomen tijdstip te verlaten. Bij verlenging van de uren –  alleen wanneer dit tijdig is overeengekomen – zal extra zaalhuur worden berekend. In de gehuurde ruimten mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. Schade, welke door of vanwege de klant of zijn gasten aan het gebouw, de inventaris, het terrein wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door verhuurder op kosten van de gast worden hersteld.

 

 • Het Theehuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw of op het terrein voor de gast en⁄of zijn eigendommen is ontstaan, noch zijn de medewerkers aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privégoederen van de gast.

 

 • Door bevestiging van de reservering bevestigt de klant bekend te zijn met de algemene voorwaarden voor optie, reservering, huur en catering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en consequenties en deze in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven.

 

Aanbetalingen kunnen worden overgemaakt op:

 

NL79RABO 0326340777 t.n.v. Theehuis Cruquius, onder vermelding van naam en datum reservering