T H E E H U I S    C R U Q U I U S

UNIFORME VOORWAARDEN

UNIFORME VOORWAARDEN THEEHUIS CRUQUIUS

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

1) Een optie heeft een geldigheidsduur van twee weken. Dit kan desgewenst verlengd worden. Indien zich vóór het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de betreffende datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd de optie, indien gewenst, in een reservering om te zetten.

2) Een optie kan tot uiterlijk twee weken voor datum in een reservering worden omgezet. Indien een optienemer niet tijdig meedeelt de optie in een definitieve reservering om te willen zetten, vervalt de verplichting de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren. De optie dient per brief of per mail bevestigd te worden.

3) Een reservering is van kracht zodra afspraken over de reservering door het Theehuis aan de klant – mondeling, schriftelijk of per mail– zijn bevestigd.

4) Teneinde een soepel en correct verloop van de reservering mogelijk te maken, dienen alle gegevens omtrent de reservering tenminste twee weken voor de afgesproken datum bekend te zijn. Het afgesproken aantal gasten kan tot drie werkdagen tevoren met maximaal 10% worden bijgesteld. Daarna wordt het bij de reservering opgegeven aantal gasten in rekening gebracht, ongeacht of deze wel of niet komen. Als er op de gereserveerde datum toch meer gasten verschijnen dan vooraf is afgesproken, kan niet gegarandeerd worden dat zij hetzelfde aanbod krijgen voorgeschoteld als dat van het afgesproken aantal gasten.

5) Bij reserveringen met offertes onder de € 2000,00 dient 40% van het geschatte bedrag 2 maanden van te voren te worden voldaan en de overige 60% contant of per pinbetaling op de dag zelf. Bij annulering gelden de onder 7) vermelde termijnen.

6) Bij reserveringen met offertes boven € 2000,00 dient 10% bij aangaan van de reservering te worden voldaan. Bij annulering gelden de onder 7) vermelde termijnen. Van de overige 90% dient 75% 1 maand voor de gereserveerde datum te worden voldaan en het restant van 15% binnen 8 dagen na de gereserveerde datum. Bij annulering gelden de onder 7) vermelde termijnen. Wanneer niet wordt betaald volgens de overeengekomen condities, zijn eventuele wettelijk rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

7) Bij annulering zijn de volgende voorwaarden van kracht:

Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.

Bij annulering van een huwelijksdatum en de datum is gereserveerd en de orderbevestiging getekend dan is 10% van de reserveringswaarde verschuldigd bij annulering van de overeenkomst meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop de horecadienst zou worden verleend.
Tussen de 6 en 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35 % van de reserveringswaarde te betalen.
Tussen de 3 en 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50 % van de reserveringswaarde te betalen.
Tussen de 2 en 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60 % van de reserveringswaarde te betalen.
Tussen de 2 en 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75 % van de reserveringswaarde te betalen.
Tussen bedoeld tijdstip en 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100 % van de reserveringswaarde te betalen.

Voor overige reserveringen geldt het hier onderstaande schema:

Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de gast niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de gast gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

8) De gast dient de zaal in ordelijke staat achter laten en op het overeengekomen tijdstip te verlaten. Bij eventuele verlenging van de uren - en dan alleen wanneer dit tijdig is overeengekomen - zal extra zaalhuur worden doorberekend en zal deze binnen 8 dagen worden voldaan door de huurder. In de gehuurde ruimten mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. Schade, welke door of vanwege de klant of zijn gasten aan het gebouw, de inventaris, het terrein wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door verhuurder op kosten van de gast worden hersteld.

9) Het Theehuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw of op het terrein voor de gast en⁄of zijn eigendommen is ontstaan, noch zijn de medewerkers aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privégoederen van de gast.

10) Door aanvaarding van het gebruik bevestigt de klant bekend te zijn met de algemene voorwaarden voor optie, reservering, huur en catering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en consequenties, in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven.

11) De gast verplicht zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en de openbare orde.